Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden

We organiseren regelmatig wedstrijden op onze website, Instagram en Facebook. De volgende deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op al onze wedstrijden.

Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de wedstrijd die wordt georganiseerd door Rathaus Galerie Essen, hierna te noemen de exploitant of organisator, is gratis en valt uitsluitend onder deze deelnamevoorwaarden.


Procedure van de wedstrijd
De duur van de wedstrijd is altijd te vinden in de aankondiging van de wedstrijd. Tijdens deze periode kunnen gebruikers online deelnemen aan de wedstrijd.

Deelname
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet het getoonde deelnameformulier worden ingevuld en verzonden. Deelname is alleen mogelijk binnen de deelnameperiode. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, tellen niet mee voor de trekking.

Slechts één inschrijving per deelnemer wordt toegelaten tot de wedstrijd. Het is ten strengste verboden om meerdere e-mailadressen of meerdere Facebook/Instagram-profielen te gebruiken om de winkansen te vergroten.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.


Deelnemers
Natuurlijke personen die woonachtig zijn in Duitsland en de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten.

Als een deelnemer beperkte handelingsbekwaamheid heeft, is de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Alle personen die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van de wedstrijd en werknemers van de exploitant en hun familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Daarnaast behoudt de exploitant zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken van deelname uit te sluiten als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld

(a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de wedstrijd, (b) in het geval van overtredingen van deze deelnamevoorwaarden, (c) in geval van oneerlijke handel of (d) in het geval van onjuiste of misleidende informatie in verband met deelname aan de competitie.


Winnen, kennisgeving en overdracht van de prijs

De prijzen worden duidelijk uitgelegd in de wedstrijd. De winsten worden onmiddellijk overgemaakt. Bij sommige wedstrijden zijn de verzendkosten niet bij de prijs inbegrepen.

De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald door een willekeurige trekking onder alle deelnemers. Als de wedstrijd is gekoppeld aan een opdracht, doen alleen deelnemers die de opdracht correct hebben voltooid mee aan de prijstrekking.

De winnaars van de loterij worden onmiddellijk op de hoogte gebracht.

De prijs wordt alleen overhandigd aan de winnaar of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige winnaar. De prijs kan niet worden geruild of in contanten worden uitbetaald.

Alle extra kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen op de prijs.

De winnaar kan zijn prijs alleen ophalen bij de leiding van het centrum, aangezien het niet mogelijk is om de prijs per post op te sturen.

Als de winnaar niet reageert na twee verzoeken binnen een periode van 3 weken, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.


Beëindiging van de wedstrijd
De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor redenen die het geplande verloop van de competitie verstoren of verhinderen.


Gegevensbescherming
Voor deelname aan de wedstrijd moeten persoonlijke gegevens worden verstrekt. De deelnemer verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor- en achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn.

De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven of ter beschikking worden gesteld voor gebruik.

In geval van winst gaat de winnaar akkoord met de publicatie van zijn/haar naam en woonplaats in de advertentiemedia die door de organisator worden gebruikt. Dit omvat de bekendmaking van de winnaar op de website van de operator en zijn sociale mediaplatforms.

De deelnemer kan zijn toestemming op elk moment intrekken. De herroeping moet schriftelijk worden verzonden naar de contactgegevens van de organisator die vermeld staan in het juridische gedeelte van de Wedstrijd app. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.


Facebook Disclaimer
Deze campagne is op geen enkele manier verbonden met Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

Instagram Disclaimer
Deze actie is niet verbonden aan Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of georganiseerd door Instagram.


Toepasselijk recht
Vragen of klachten in verband met de wedstrijd moeten worden gericht aan de exploitant. Contactgegevens zijn te vinden in het juridische gedeelte van de Wedstrijd app.

Op de concurrentie van de exploitant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Juridisch verhaal is uitgesloten.


Scheidbaarheidclausule
Mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de wettelijk toegestane bepaling die de economische betekenis en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een maas in deze deelnamevoorwaarden.

Het team van Rathaus Galerie Essen wenst u veel geluk en succes.